ONTWERP VERKEERSBESLUIT: Reserveren van vier parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s aan de Buizerdstraat te Neede

DeNeedegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: ONTWERP VERKEERSBESLUIT: Reserveren van vier parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s aan de Buizerdstraat te Neede.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Aanleiding:Uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de gemeente om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.Overwegende dat:- ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) juncto artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voor het plaatsen en het verwijderen van verkeerstekens (inclusief onderborden) een verkeersbesluit van het college vereist is;- het college, gelet op artikel 18, eerste lid, onder d, van de WVW 1994, bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen;- de in dit besluit genoemde wegen onder beheer zijn van de gemeente Berkelland en dat het college van burgemeester en wethouders van Berkelland derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;- het college op 20 oktober 2015 heeft besloten een overeenkomst te sluiten met Allego voor het plaatsen van oplaadpalen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s. - in artikel 2 van de WVW 1994 de belangen vermeld staan welke aan een verkeersbesluit ten grondslag mogen liggen; ten aanzien van het onderhavige verkeersbesluit zijn de volgende belangen van toepassing:- Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;- Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;-indien er tevens andere in artikel 2 van de WVW 1994 genoemde belangen in het geding zijn, ingevolge artikel 21 van het BABW juncto artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht aangeven dient te worden op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen; met het onderhavige verkeersbesluit wordt het aantal vrij toegankelijke parkeerplaatsen beperkt; gelet op het algemene belang van het beperken van het energiegebruik, luchtvervuiling en geluidhinder dient het belang van de individuele weggebruiker daaraan ondergeschikt te zijn; -voorafgaand aan dit ontwerp besluit overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het regionale politiekorps, zoals is voorgeschreven in artikel 24 van het BABW, en dat er positief is geadviseerd.BESLUIT: (Ontwerp)Reserveren van vier parkeerplaatsen op de volgende parkeerterreinen (bijlage A voor overzichtskaart), ten behoeve van het laden van elektrische auto’s, door plaatsing van twee borden E8c met onderbord OB504 (zie bijlage B voor voorbeeld), als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, volgens bijgaande gewaarmerkte tekening:Reserveren van vier parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s aan de Buizerdstraat te Neede kadastraal bekend gemeente Neede, sectie I, perceelnummer 1633, dat is aangeduid op bijgevoegde tekening (Bijlage A).BekendmakingVoordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is van 24 juli 2023, t/m maandag 4 september 2023.ZienswijzeVoor iedereen bestaat de mogelijkheid om zijn mening over dit ontwerpbesluit kenbaar te maken. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een zienswijze kan schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend. De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in het definitieve verkeersbesluit. De stukken liggen vanaf maandag 24 juli 2023, t/m maandag 4 september 2023 ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Markstraat 1 in BorculoWij zenden een afschrift van dit besluit aan:- Politie Noord en Oost Gelderland, Haarloseweg 2, 7271 BT Borculo- Meldkamer Ambulancezorg NOG, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn- Ambulance Oost, Postbus 784, 7550 AT Hengelo- Ambulancezorg NOG, cluster Achterhoek, Magnoliastraat 9, 7102 CX Winterswijk- Brandweer, afdeling Bouwen en milieu, dhr. P. van Vuuren- Team Gebied- Team Publiekswinkel, ter inzage leggen.Borculo, 24 juli 2023Burgemeester & wethouders van Berkelland,Namens deze,P. van der SterrenVerkeerskundigeBijlage ABijlage B:

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deNeedegids.nl op 25-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Neede, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNeedegids.nl
Redactie deNeedegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Neede
  2. gmb-2023-320072

Gerelateerde berichten